Analýza složení těla

1. Co dodržet před měřením?

Měření je ideální provádět před jídlem nebo minimálně 2 hodiny po jídle (jídlo se započítává do celkové váhy a může zkreslit konečný výsledek). Rovněž při opakovaném měření je vhodné provádět měření vždy za stejných podmínek, aby nebyl zkreslen výsledek. Měření se provádí po použití toalety (opět by mohlo dojít ke zkreslení výsledku). Není vhodné ani cvičit před měřením, jelikož cvičení může způsobit dočasné změny ve složení těla. Rovněž je vhodné stát 5 minut než dojde k samotnému měření (delší sezení způsobí změnu ve výsledcích díky tělesné vodě, která se stahuje do dolních končetin zatímco sedíte nebo když vstanete). Dále není vhodné provádět měření těsně po sprchování (pot způsobí dočasné změny opět ve složení těla). Měření během menstruace způsobí rovněž zvýšení tělesné vody. V zimním období je vhodné zůstat po určitou dobu v místnosti a měření provést poté až se tělo aklimatizuje na pokojovou teplotu.

Měření není vhodné:

u osob s kardiostimulátorem
těhotných žen
osob s kovovým implantátem v těle (zde je posuzováno individuálně, nelze pouze u určitých případů změřit, záleží na umístění)

2. Jak měření probíhá?

Je to jeden z nejpřesnějších analyzátorů lidského těla. Samotná analýza trvá pár desítek sekund a není nutné při ní odkládat oblečení. Pouze musíte mít holé ruce a být naboso, aby všech osm dotykových elektrod splnilo svoji funkci. Po několik málo sekund držíte rukojeti, stoupnete si na vyznačené elektrody, srovnáte tělo a vydržíte chvíli v klidu. Manuální odečet váhy oblečení je samozřejmostí. Rovněž je nutné odložit všechny kovové předměty (hodinky, řetízek, náušnice, klíče, mobilní telefon...)

Poté následuje detailní rozbor, tedy interpretace výsledků.

3. Složení těla

Lidské tělo je tvořeno vodou, minerálními látkami, proteiny (= bílkoviny) a tukem. Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla.U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.

Muži mají v těle vyšší procento vody než ženy a zejména se liší obsah tuku v těle.Zatímco za normální se u muže považuje 10 - 20 %, u ženy je tento podíl vyšší, tedy 20 - 30 %. Zde opět záleží na věku, kdy se za normální považuje i vyšší procento.

Optimální složení těla u zdravých dospělých jedinců v procentech :

Základní složky

Muži
  • Voda 62,4%
  • Minerální látky 5,8%
  • Proteiny 16,5%
  • Tělesný tuk 15,3%
  • Celkem 100%
Ženy
  • Voda 56,5%
  • Minerální látky 5,3%
  • Proteiny 15,2%
  • Tělesný tuk 23,0%
  • Celkem 100%

Obezita není určena jen pomocí ukazatele BMI, který je zkreslen věkem a svalovou hmotou v těle, ale hlavně na základě procenta tělesného tuku v těle. Provedeme diagnostiku pomocí poměru pasu x boky (WHR) a poukážeme na zdravotní rizika z toho vyplývající.

4. Podkožní a útrobní tuk

Jen málo diagnostických přístrojů dokáže přesně zjistit rozsah a množství útrobního tělesného tuku!

Proč je viscerální nebo-li útrobní tuk tak nebezpečný? Nachází se v břišní dutině a obklopuje vnitřní orgány. A ačkoliv vaše hmotnost a obsah tělesného tuku zůstává stejné s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblasti břicha, obzvlášť u žen v menopauze. Snížení a udržení množství viscerálního tuku snižuje riziko nemocí – srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd. Viscerální tuk nelze odstranit ani liposukcí, pouze vhodnou kombinací správné diety a zvýšeného pohybu nebo cvičení.

Většina lidí se o tom, že vnitřní tuky má, čili že se tuky dostaly už mezi orgány neví a tudíž neví, v jak velkém ohrožení svého zdraví se nachází. Díky měření můžeme neinvazivní a rychlou metodou přesně vidět, zda se člověk nachází pod hranicí či nad hranicí tvorby vnitřních tuků. Nachází-li se člověk pod hranicí, vnitřní tuky nemá a může mít „jen“ tzv. podkožní tuky. Jedná se čistě o kosmetickou záležitost bez vlivu na zdraví. Také samozřejmě nemusí být tuky v břišní oblasti uloženy a ani v podkoží. Avšak jakmile tělesné tuky přesáhnou danou hranici, začínají se už přesouvat i do vnitřních částí k orgánům a stávají se rizikovější a více Vás tuky ohrožují na Vašem zdraví.

Jelikož vnitřní tuky se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale paradoxně i při velmi nízkém, nebo–li při příjmu energie, která je nižší než Vaše tělo potřebuje (nižší než Vás zjištěná minimální bazální potřeba). A organismus reaguje tak, že si i to málo energie začne ukládat (tzv. na horší časy). Proto začne-li člověk hladovět, vnitřní tuky se začnou zvyšovat a zdravotní problémy to rozhodně neřeší. Naopak.

Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit jednak úpravou stravovacích návyků, tak pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že vhodné stravovací návyky mají až 70 % vliv a zbylých 30 % má na redukci tuku vliv pohybová aktivita. Avšak jedno bez druhého se těžko obejde a redukce tuku by měla být kompletní, aby byla dosažená hmotnost udržená dlouhodobě.

5. Retence vody - tvorba otoků

Celková tělesná voda (TBW) se skládá z vody vnitrobuněčné (ICW – intracelulární) a mimobuněčné (ECW – extracelulární). Pokud je index retence vody ( ECW/TBW ) v některé části těla vyšší než jeho průměrná hodnota, vznikne v této části těla zvýšená retence (zadržování) vody neboli edém (otok).

Příčinou vzniku otoků (edémů) jsou většinou vážnější zdravotní problémy, které souvisejí s onemocněním ledvin či jater. Mohou také odrážet výživový stav, kdy např. lidé s podvýživou mají nízkou hodnotu albuminu (krevní bílkoviny), a ten se objektivně projeví v tvorbě otoků na končetinách. Další příčinou mohou být různá zánětlivá onemocnění, která také souvisejí s poklesem albuminu v krvi a opět tvořením otoků. Zde doporučujeme provést i biochemické vyšetření těla.

6. Vyváženost postavy

Poukážeme rovněž na nerovnováhu těla, která může být způsobena např. nevhodným zatěžováním jen jedné poloviny těla (ať už pravé či levé poloviny těla, nebo horní či dolní poloviny těla) např. při výkonu zaměstnání či při sportu a při účelném zaměřováním se jen jednostranně na jednu svalovou skupinu při cvičení.

Rovněž poukážeme na rozložení podkožního tuku na těle. Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíme do jaké části těla se tuk ve zvýšené míře ukládá. Tyto údaje jsou také velmi ceněny, když dochází k redukci tuku už při úpravě stravovacích zvyklostí a zařazení pravidelné pohybové aktivity, jelikož vidíme, odkud a kolik tuku ubývá.

7. Hrozí Vám osteoporóza (řídnutí kostí)?

Zjistíme i Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Hodnota je cenná pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází u lidí trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám. Nemoc se nejčastěji vyskytuje u žen po menopauze, kdy je spojena s úbytkem hormónů a poté u žen a můžů ve vyšším (senilním ) věku. Stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku v těle a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže

8. Proč je nebezpečný úbytek svalů při hubnutí?

Buněčná hmota slouží jako jeden ze standardů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Možnost, že pokles váhy by mohl po zdravotní stránce ublížit, si málokdo připouští a přesto jsou zde i dosti závažná rizika. V odborné lékařské literatuře je popsáno několik desítek závažných poruch srdečního rytmu, které vedly i k náhlé smrti člověka. Je třeba si uvědomit, že téměř při každé redukci váhy dochází nejen k úbytku tukové tkáně, ale také k úbytku aktivní buněčné hmoty, tj. buněk svalové tkáně, buněk jater, vlastně všech orgánů s výjimkou tkáně nervové. Zda více ubývá tuk (tj. žádoucí efekt) nebo zmíněná aktivní buněčná hmota (jasně nežádoucí efekt), to záleží na rychlosti váhového úbytku, na množství, vzájemných kombinacích a poměrech výživových složek v tomto období a na fyzické aktivitě. Za optimální důsledek redukčního režimu je možno považovat situaci, kdy dochází k úbytku převážně tukové tkáně a k podstatně menšímu poklesu aktivní buněčné hmoty. V takovém případě mohou být vedlejší, nepříznivé účinky poklesu tělesné váhy minimální, prakticky bez zdravotního rizika. Pří výraznějším úbytku buněčné složky totiž dojde k zmíněnému úbytku svalové hmoty, to je svaloviny kosterní, dále svaloviny srdce, ale rovněž svalů, které jsou aktivní při dýchání (tj. bránice, mezižeberní a další svaly na hrudníku). S tím je pak pochopitelné snížení funkce takto postižených svalových složek, tedy oslabení síly kosterního svalstva, riziko zhoršení činnosti srdce a možnost zhoršení dechových potíží.

9. Dozvíte se, zda je Vaše tělo podvyživeno díky obvodu svalsva paže a zda máte nedostatek svalů

Obvod svalstva paže je jeden z nejspolehlivějších způsobů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Na základě obvodu svalstva paže zjistíme velmi zřetelně stav podvýživy, kdy ochabuje svalová hmota a důsledkem je zmenšení AMC. Tento údaj je oceňovaný zejména v nemocnicích u dlouhodobě nemocných či ležících a u starších osob, kdy dochází k ochabování svaloviny vlivem fyziologických změn v těle a také vlivem nedostatečně biologicky hodnotné stravy. Obvod paže se používá pro vyhodnocení hladiny bílkovin a zda došlo ke správnému úbytku podkožního tuku.

10. Doporučení pohybové aktivity na základě vyhodnocených dat přímo diagnostickou váhou

Dle výsledků o rozložení a množství svalové či tukové tkáně zjistíme, zda bude vhodnější silový trénink pro budování svalové hmoty, cviky pro zpevnění postavy, vyrovnávání dysbalancí, či aerobní aktivity vedoucí k redukci tuku.

11. A co děti? Mohou se změřit na diagnostické váze i děti? ANO

Ano, i děti od 6 let mohou mít svou vlastní analýzu provedenou hravou formou se smajlíky . V grafu jsou zobrazené svazky tzv. růstových křivek pro mládež do 18 let. Křivky zobrazují průběh hmotnosti (výšky) podle věku osob, rozdělených podle četnosti výskytu v populaci (10, 25, 50, 75 a 90 %), tzv. percentil.

Jestliže je např. tělesná výška (hmotnost) 150 cm (38 kg) vyšetřované osoby situována mezi křivkami 10 a 25 %, pak cca 20 % (15 %) dětí v populaci má výšku (hmotnost) menší než 150 cm (38 kg). Percentil vyjadřuje pozici vyšetřované osoby v souboru populace shodného věku a pohlaví podle výšky (hmotnosti). Pokud výška (hmotnost) odpovídá např. percentilu 80 %, znamená to, že 80 % osob stejného věku a pohlaví má výšku (hmotnost) nižší.

Standardní graf obsahuje naznačené křivky pro různé výškové kategorie. Zanesený bod do tohoto grafu poskytuje ihned srovnání, jak si dítě stojí v porovnání s vrstevníky. Dítě by se mělo trvale držet své „hladiny“. Pokud začne ze své úrovně vybočovat, zejména v dnešní době díky vyšší hmotnosti, je to důvod ke zvýšené pozornosti.

Objednejte si první konzultaci ještě dnes

Vyplněním tohoto rezervačního formuláře se s Vámi spojí naše asistentka a domluví termín nezávazné konzultace zdarma.

Vybrat poradnu